Loading...

Laboratoř AFM mikroskopie

Laboratoř AFM mikroskopie a optické pinzety

V naší laboratoři AFM mikroskop slouží k fyzikálnímu měření variabilních vzorků. Mezi ty nejvyužívanější je například měření topografie, tuhosti buněčných membrán, adheze a laterálních sil. Díky univerzálnosti pořízeného zařízení je možné měřit tyto vlastnosti i ve vodě. Systém také umožňuje kombinaci s optickou pinzetou.

Optická pinzeta je jedna z nejmodernějších metod, která využívá vysoce fokusovaného laserového paprsku, který je schopen zachytit nanoobjekt s vlastnostmi dielektrika.

Díky této metodě je možné například měřit proteinové interakce vázané na povrchu nanočástic, vytvářet syntetické tkáně, třídit buňky, sledovat buněčné interakce s dalšími buňkami nebo částicemi a mnoho dalších.

AFM technologie je prakticky jedna z mála metod, která umožňuje komplexně studovat fyzikální vlastnosti nanomateriálů a díky ní je možné studovat dříve neměřitelné fyzikální vlastnosti komplexních systémů.

Přístrojové vybavení

AFM mikroskop NanoWizard® 4

Pořízený mikroskop je od společnosti Bruker (dříve JPK) s možností kombinování s optickou pinzetou NanoTracker™ 2 tzv. OT-AFM Combi-System. Dále se tento systém dá kombinovat s FluidFM® technologií od společnosti Cytosurge AG. Systém disponuje širokou škálou doplňků např. top view kamera pro měření neprůhledných vzorků, fluorescenční mikroskop nebo nadstavec pro rychlé skenování HyperDrive™ fluid imaging package.

Optická pinzeta NanoTracker™ 2

Pořízená pinzeta je od společnosti Bruker (dříve JPK). Systém využívá dvou laserových paprsků k zachycení nanočástic s dielektrickými vlastnostmi a měření jejich interakcí.

FluidFM®

FluidFM® technologie umožňuje využití AFM přístroje pro manipulaci s nanoobjekty. Tato metoda je založena na využití dutých cantileverů s různými ukončeními dle aplikačního využití.

Nanoinjektáž

Umožňuje injekci protilátek, RNA, fluorescenčních barev atd. do cytoplasmy nebo jádra eukaryotických buněk při zachování jejich viability.

Mikropipeta

Umožňuje přenos velmi malých nanočástic, spotting nebo měření adheze bakterií či nanočástic na vybraných modelech.

Nanopipeta

Umožňuje přenos částic, měření adheze buněk a částic na vybraných modelech nebo měření mechanických vlastností při použití kulových nanočástic.

Aktuální témata výzkumu

  • studium mechanických vlastností buněk v závislosti na kultivačních podmínkách
  • studium adhezních vlastností buněk a jejich interakce s nanočásticemi
  • vývoj metodiky pro studium nukleárních lipidů pomocí nanoinjekce lipidních nanočástic ve formě suspenzních liposomů
  • studium nanopartikulí a jejich topografické vlastnosti pro imunoterapeutické využití
  • vývoj metodik pro studium proteinových interakcí – například protein mimicking antibodies nebo studium rekombinantních vakcín

Nabídka spolupráce

  • pikoinjekce nanočástic a chemoterapeutik do buněk
  • studium lipidních nanočástic a lipidních dvojvrstev
  • studium proteinových interakcí
  • výzkum vlivů terapeutik na fyzikální vlastnosti buněk

Nejvýznamnější partneři